Ресурсен център към Фондация „Владиславово“

Ресурсен център към Фондация „Владиславово“

„Ресурсен център“ е делегирана общинска дейност с капацитет 30 места, възложена на Фондация „Владиславово” за управление и предоставяне на социални услуги, съгласно Договор № Д21001384ВН/26.08.2021г. Центърът е регистриран в Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като социална услуга предоставяна от Фондация „Владиславово“ и притежава Удостоверение за регистрация №154-11/05.08.2011г.

В „Ресурсен център“ с целева група „Пълнолетни лица в неравностойно положение в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“ се предоставят следните социални услуги:

 • Информиране и консултиране
 • Застъпничество и посредничество
 • Общностна работа
 • Терапия и рехабилитация
 • Обучение за придобиване на умения

”Информиране и консултиране" е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в  живот му и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им. Услугата  „Информиране и консултиране" е общодостъпна услуга и се предоставя от всички специалисти на центъра, чрез информиране на потребителите за услугите и дейностите за подкрепа. Социалната услуга включва работа в насока изследване и разбиране на проблеми и затруднения, които лицата срещат за постигане на основните си цели.

„Застъпничество и посредничество” – насоки за работа с ведомства и организации; придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на лицето и семейството му до наличните услуги; реализиране на права – придружаване на лицата, участващи в правни процедури. ”Застъпничество” е дейност за подкрепа на лице да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

„Общностна работа“ е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

”Терапия и рехабилитация“ са съвкупности от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване. Дейностите, по които се предоставя услугата са индивидуално консултитане, провеждане на групови занимания и програми. Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени. Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция.

Услугата „Обучение за придобиване на умения” включва различни видове дейности за подкрепа в зависимост от специфичните потребности и нуждата от подкрепа, като целта е потребителите да получат подготовка за придобиване на умения за самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за лица и зависими от грижа членове на семейството.

Екипът специалисти от Ресурсен център е разработил пет програми за работа и обучение на потребителите:

 • „Програма за обучение и консултиране на потребителите на социалните услуги, предоставяни в Ресурсен център за превенция, предпазване и защита от насилие и дискриминация”
 • „Програма за превенция на трафика на хора с цел експлоатация”
 • „Програма за здравно образование, профилактика и семейно планиране ”.
 • „Програма за психологическа работа, консултации и подкрепа на хора застрашени или преживяли насилие; на хора застрашени от попадане или преминали през схеми на трафик с цел експлоатация; насоки за подобряване на психоемоционалното състояние на потребителите на Ресурсен център”.

Основната цел – прекъсване на порочния цикъл на социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Екипът на Фондацията вярва, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и пълноправен член на нашето общество.

Услугите в Ресурсен център са общодостъпни и специализирани и са насочени към:

 • Пълнолетни лица в кризисна ситуация или потребност за преодоляване на последици от такава ситуация
 • Пълнолетни лица, застрашени от насилие в дома, поради рисково поведение на партньора или роднина с когото съжителстват в дома;
 • Пълнолетни лица, жертви на дискриминационно отношение;
 • Пълнолетни лица, жертви на трафик на хора с цел експлоатация;
 • Лица, извършители на домашно насилие.
 • Пълнолетни лица, застрашени от попадане в схеми на трафик на хора;
 • Семейства на лица, жертви на насилие и/или трафик на хора;
 • Лица, извършители на домашно насилие.

Фондация „Владиславово” утвърждава мисията си да допринася за  социалното развитие и интеграция на непривилегировани общности на територията на Община Варна, да развива социалната работа като позитивна промяна, насочена към социално включване на уязвими групи в обществения живот.

Фондация „Владиславово” предоставя социалните услуги самостоятелно с активното сътрудничество  на  институции на регионално и местно ниво.

Центърът се помещава на адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2

За контакти

Управител: Иванка Атанасова

Телефон 0885/300 015

e-mail: rc_fvladislavovo@abv.bg

www.fvladislavovo.org